Regulamin

Warunki korzystania z portalu społecznościowego Omawiaj.pl

I.Właścicielem Portalu Omawiaj.pl jest Marcin Sokolnicki (osoba fizyczna), zamieszkały 62-600 Koło. Korzystanie z portalu społecznościowego Omawiaj.pl, z którego użytkownik uzyskał dostęp do niniejszych Warunków użytkowania podlega niniejszym Warunkom użytkowania i oznacza jego akceptację przez Użytkownika.

Portal Omawiaj.pl zastrzega sobie prawo, od czasu do czasu, bez zawiadomienia lub powiadomienia, aby zmienić niniejszą umowę. Kontunuacja korzystania z portalu Omawiaj.pl stanowi przyjęcie przez Użytkownika takich zmian. Najbardziej aktualna wersja niniejszej umowy, która zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje znajduję się na każdej stronie Omawiaj.pl w stopce na dole strony pod nazwą “Regulamin”

Jeśli uzyskujesz dostęp do tej witryny spoza Polski, robisz to z własnej inicjatywy i odpowiadasz za przestrzeganie lokalnych przepisów. Dodatkowo, niniejsza strona internetowa jest publikowana w języku angielskim i w innych językach, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

II.Dostęp do portalu

Aby uzyskać dostęp do tej witryny, zostaniesz poproszony o podanie danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z tej strony jest zapewnienie, że wszystkie informacje podane na tej stronie są poprawne, aktualne i kompletne. Jeśli portal Omawiaj.pl sądzi, że podane przez Ciebie informacje nie są poprawne, nieaktualne lub niekompletne, ma prawo odmówić Ci dostępu do tej witryny lub jej zasobów oraz do zakończenia lub zawieszenia dostępu w dowolnym momencie. Wymagamy od naszych użytkowników:

– posługiwania się imieniem i nazwiskiem, których używają na co dzień;

– podawania dokładnych informacji na swój temat;

– tworzenia tylko jednego konta (własnego) i używania osi czasu do własnych celów;

– nieudostępniania hasła, nieumożliwiania innym korzystania z własnego konta na portalu;

– Użytkownik powinien mieć ukończone 13 lat

III. Omawiaj.pl zastrzega sobie wszystkie prawa dotyczące kanałów mediów społecznościowych portalu, w tym między innymi: 1. dodawania, usuwania lub modyfikowania jakiejkolwiek treści,

  1. blokowania uciążliwych użytkowników;
  2. zaprzestanie jakiegokolwiek z naszych kanałów społecznościowych w dowolnym czasie
  3. Tymczasowe blokowanie profilu Użytkownika
  4. Trwałe usuwanie profilu Użytkownika z portalu
    Ograniczenia dotyczące treści i korzystanie z portalu Omawiaj.pl

Portal Omawiaj.pl może, według własnego uznania, usunąć nieodpowiedzialne treści lub treści, które w inny sposób są niezgodne z przeznaczeniem kanałów mediów społecznościowych Omawiaj.pl; mianowicie rozpowszechnianie i udostępnianie tematów o nieodpowiedniej treści. W stosownym zakresie portal Omawiaj.pl zastrzega sobie prawo do wykonania czynności z punktu III regulaminu wobec Użytkownika, który nie przestrzega niniejszych Warunków użytkowania. Przykłady zachowania o znamionach nadużycia, nie są ograniczone do następujących:

– Zniesławiające, złośliwe, nieprzyzwoite, zastraszające, dyskryminujące, nękające lub zastraszające komentarze lub propaganda nienawiści;

– Wzywa do wszelkiego rodzaju przemocy;

– Działalność, która narusza jakiekolwiek prawo lub regulację;

– Spam skierowany na którąkolwiek z osób korzystających z portalu, w tym dowolną formę automatycznie generowanych treści lub wielokrotne publikowanie tej samej treści;

– Treści zawierające porady medyczne, które mogą być niezamówione i / lub niezweryfikowane;

– Jakiekolwiek potencjalne naruszenie praw własności intelektualnej, w tym między innymi nazw marek, nazw handlowych, logo, praw autorskich lub tajemnic handlowych jakiejkolwiek osoby, firmy lub miejsca;

– Inne treści uznawane za nietypowe lub zakłócające cele portalu, jego obserwatorów oraz poczucie wspólnoty i akceptacji;

– Treści publikowane przez fałszywych lub anonimowych użytkowników.

– Nie wolno przesyłać, udostępniać ani wyświetlać w naszych serwisach żadnych treści wideo zawierających reklamy stron trzecich, takie jak reklamy w trybie „pre-roll” lub sponsorowane treści graficzne, bez naszej uprzedniej zgody

– Niewłaściwe użycie nazw użytkowników w tym między innymi niedozwolone jest kupowanie lub sprzedawanie nazw użytkowników Omawiaj.pl, niedozwolony jest również Squatting nazw w tym między innymi bierzemy pod uwagę liczba założonych kont, zakładanie kont w celu uniemożliwiania innym osobom użycia nazw tych kont, zakładanie kont w celu ich sprzedania lub używanie źródeł treści publikowanych przez inne osoby do aktualizowania i prowadzenia kont pod nazwą kojarzoną z tymi osobami.

– Nie akceptujemy zachowań, które stanowią przykład nadużycia, w tym nękania, zastraszania lub grożenia.

– Niedozwolone jest kierowanie pod adresem osoby lub grupy osób gróźb zastosowania przemocy ani życzenie im poważnych obrażeń ciała, śmierci lub choroby. Dotyczy to m.in. gróźb atakami terrorystycznymi i promowania terroryzmu. Niedozwolone jest też wiązanie się z organizacjami, które w swoich wypowiedziach lub poprzez swoją aktywność na portalu i poza nim wykorzystują lub promują przemoc wobec cywilów jako środek do osiągnięcia swoich celów

– Niedozwolone jest promowanie samobójstwa lub samookaleczenia ani zachęcanie do nich.

– Niedozwolone jest promowanie pornografii

– Niedozwolone jest promowanie dziecięcej pornografii

– Niedozwolone jest stosowanie nadużyć w postaci wysyłania niechcianych treści o charakterze seksualnym lub innego rodzaju angażowanie się w działania noszące znamiona molestowania seksualnego

– Niedozwolone są próby nękania, zastraszania lub uciszania innych

– Niedozwolone jest promowanie przemocy wobec innych, grożenie im ani ich nękanie z powodu ich rasy, przynależności etnicznej, pochodzenia, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności lub chorób

– Niedozwolone jest używanie obrazów lub symboli nacechowanych nienawiścią jako zdjęć profilowych lub zdjęć w nagłówku. Nazwa użytkownika, nazwa wyświetlana i opis konta nie mogą być wykorzystywane do działań noszących znamiona nadużycia, takich jak nękanie lub wyrażanie nienawiści wobec wybranej osoby lub grupy osób

– Niedozwolone jest publikowanie zdjęć osób trzecich bez ich zgody

– Niedozwolone jest grożenie ujawnieniem lub kradzieżą informacji osobistych

– Niedozwolone jest naśladownictwo osób, grup lub organizacji mające na celu wprowadzenie innych w błąd, ich zdezorientowanie lub oszukanie.

– Niedozwolone jest publikowanie treści zawierających złośliwe oprogramowanie lub linków do oprogramowania

– Niedozwolone jest korzystanie z usług w celu spamowania innej osoby.
Pozostałe zasady

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji zawartych w portalu przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.

Redakcja portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.

Redakcja portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

Redakcja portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji portalu.

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.

Redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.

Na Redakcji portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.

Redakcja portalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Redakcja portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:

usunięcia z portalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,

zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,

zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,


Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Portalu Omawiaj.pl

Wprowadzenie

Portal Omawiaj.pl zdjęć (dalej: “Portal”) zapewnia użytkownikom możliwość rozmawiania na czacie. Nasza Polityka Prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jakie opcje użytkownikom przysługują w zakresie ochrony ich prywatności. Właścicielem Portalu Omawiaj.pl i Administratorem Twoich danych jest Marcin Sokolnicki (osoba fizyczna), zamieszkały 62-600 Koło.

Rodzaje gromadzonych danych

Podczas korzystania z Portalu zbieramy następujące rodzaje danych:

Dane osobowe – takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania, które użytkownik podaje podczas rejestracji na Portalu lub w trakcie przesyłania zdjęć.
Dane techniczne – takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, czas korzystania z Portalu, jakie strony użytkownik odwiedza, które przyciski naciska i jakie dane wprowadza.

Cel zbierania i przetwarzania danych

Gromadzimy dane osobowe w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z Portalu oraz w celach administracyjnych. Dane techniczne zbieramy w celu poprawy jakości usług oraz dostosowania treści do potrzeb użytkowników.

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników innym podmiotom, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę lub jeśli jest to wymagane przez prawo. Możemy udostępniać anonimowe dane statystyczne dotyczące korzystania z Portalu w celach badawczych lub marketingowych.

Bezpieczeństwo danych

Zapewniamy bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz stosujemy odpowiednie procedury związane z ochroną prywatności użytkowników.

Prawa użytkowników

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może również cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili.

Polityka cookies

Portal używa plików cookies w celu poprawy jakości usług oraz dostosowania treści do potrzeb użytkowników.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W przypadku zmiany Polityki Prywatności, powiadomimy użytkowników o tym fakcie.

Kontakt

W przypadku pytań lub uwag dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta poprzez adres e-mail: kontakt@Omawiaj.pl


Kontakt:

Kontakt@omawiaj.pl

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner